З а   н а с
 

      Народно читалище ”Васил Петлешков -1874” град Брацигово е самоуправляващо се културно-просветно сдружение. Върховен орган на читалището е общото събрание, който отговаря за избиране членовете на ръководния орган на читалището – Настоятелството.Читалищното настоятелство се състои от 7 членове избрани за срок от 3 години.

УСТАВ

НАСТОЯТЕЛСТВОТО НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

"Васил Петлешков - 1874"-Брацигово

Председател:
Иванка Христова Стефанова

Членове на Настоятелството:
Мария Василева Анастасова
Екатерина Повлова Дамянова - Шишкова
Костадинка Димитрова Найденова
Мими Дамянова Паунова
Гена Николова Павлова
Георги Василев Кабов

 

Членове на Проверителната комисия:
Елена Тодорова Троянова – председател
Димитрийка Борисова Георгиева
Татяна Георгиева Симонова

Секретар на читалището:
Галина Василева Траянова

Организатор: Анастасия Иванова Клянчева

 

 
Всички права запазени © 2009 Читалище "Васил Петлешков" - Брацигово